Onze organisatie van de KKB in Hoorn heeft een stichting als grondslag en is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Het werkgebied van de KKB Hoorn zijn de gemeenten Hoorn en omstreken. De bevoorrading is geschied door aandacht via Facebook, de website https://kinderkledingbankhoorn.nl en door bedelen met vragen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de KKB Hoorn en geeft daar leiding aan. De taken van de bestuurders zijn als volgt verdeeld;

Voorzitter : leidt de bestuursvergaderingen, is de externe woordvoerder en onderhoudt de perscontacten.

Secretaris : is het centrale correspondentieadres, notuleert de vergaderingen van het bestuur en verzorgt het jaarverslag.

Penningmeester : beheer financiën van de KKB Hoorn, zoals financiële administratie, verzorgt de kwartaal- en jaarcijfers en de jaarlijkse begroting. Doet investeringsvoorstellen. Tevens vervangend voorzitter.

Bestuurslid 1: vrijwilligersbeleid; Sponsoring: materiaalbeheer (Menno Hofmeijer)
Bestuurslid 2: alle voorkomende werkzaamheden (vacant)

Visie op het vrijwilligerswerk in de KKB Hoorn

De KKB Hoorn heeft als doel het verstrekken van verkregen kleding aan de armste kinderen in Hoorn e.o en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
Om dit te realiseren wordt intensief gebruik gemaakt van vrijwilligers. Alle hulp is dus welkom!
Tussen vrijwilligers en bestuur is een heldere taakafbakening die aan iedereen bekend is en jaarlijks wordt geëvalueerd.
Om het werken met vrijwilligers mogelijk te maken draagt het bestuur zorg voor een voor iedereen helder vrijwilligersbeleid,
waarin naast in door en uitstroom van vrijwilligers ook aandacht voor scholing en begeleiding van vrijwilligers is.
Binnen de (financiële) mogelijkheden van de begroting zal het bestuur vrijwilligers waarderen in de vorm van leuke activiteiten en onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
Omdat vrijwilligers vooral gemotiveerd worden door zinvolle taken zal het bestuur van de KKB rekening houden met hun wensen.
Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor nieuwe of andere taken en hebben invloed op de uitvoering middels werkoverleg.
Eigen ideeën van vrijwilligers worden door het bestuur gewaardeerd door het streven naar realisatie van die ideeën.

Het werven van vrijwilligers

De (potentiële) vrijwilliger is kritischer en mondiger geworden en gaat bij zijn/haar keuze uit van een aantal persoonlijke motieven en overwegingen.
De keuzemogelijkheden voor de besteding van de vrije tijd zijn nog nooit zo groot geweest.
Wil het vrijwilligerswerk in de KKB Hoorn concurrerend zijn in relatie tot andere vormen van vrijetijdsbesteding,
dan zal er veel aandacht besteed moeten worden aan de individuele wensen en behoeften van de vrijwilligers,
om zo nieuwe vrijwilligers te werven en om bestaande vrijwilligers en hun kennis en ervaring te behouden.

Bij de KKB Hoorn doen de vrijwilligers :

Het helpen van de klanten, verstrekking van kleding en assisteren van hand en spandiensten bij uitjes en feestjes o.a. sinterklaas & kerst.

Aandachtsgebieden werving en selectie.

Bij de werving en de selectie zijn de volgende aandachtsgebieden van belang.

Wat hebben we te bieden;

  1. Zinvol werk vanuit een professioneel georganiseerde vrijwilligersorganisatie
  2. De mogelijkheid persoonlijke doelstellingen te bereiken
  3. Nuttig bezig zijn
  4. Ervaring opdoen
  5. Nieuwe dingen leren
  6. Kans op betaald werk willen vergroten
  7. Sociale contacten
  8. Persoonlijke ontplooiing door goede begeleiding & goede voorzieningen.

Wat verwachten wij van vrijwilligers.

Algemene eisen:

In totaal zijn er minimaal tientallen vrijwilligers nodig.
Voor de werving is het van belang dat men affiniteit met de KKB Hoorn heeft. De vrijwilliger moet het vooral leuk vinden om zijn/haar taak uit te voeren.
Ten aanzien van de te verrichten taken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en de beperkingen van de vrijwilliger.

Hoe selecteren we:

De selectiecriteria zijn uiteraard gerelateerd aan de werkzaamheden die door de vrijwilliger zal worden verricht.
De selectiemethode bestaat uit een selectiegesprek van de coördinator met de a.s. vrijwilliger.
Hoe vindt de introductie plaats : De vrijwilligers werken hoofdzakelijk in het gebouw van de KKB Hoorn.
De introductie kan dan ook van beperkte omvang zijn. De vrijwilliger dient kennis te maken met de organisatie en het betreffende taakgebied.
Daarnaast de kennismaking met collega-vrijwilligers, want gezellig is het altijd!

Doel

Doelstelling is het vergroten van de naamsbekendheid.
De publiciteitsmiddelen ten aanzien van het werven van vrijwilligers is zeer divers : persberichten, voorlichtingsbijeenkomsten, internet, radio, persoonlijke benadering en mond-tot-mond reclame.

Steun ons project

Word onze sponsor of liever een financiele bijdage leveren? Dat kan! Op dit moment zijn er ruim 3200 kinderen die uw hulp kunnen gebruiken.
 
Donateur worden