Beleid

Binnen de organisatie van de KKB Hoorn wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.
Alleen de werkelijk gemaakte kosten bij de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden komen in
aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten op basis van een declaratie volgens een vast modelformulier. Van uit de KKB Hoorn is geen vergoeding voor de vrijwilligers, behalve gezelligheid en waardering.
Onze vrijwilligers komen in contact met cliënten en kennis nemen c.q. werken met ons cliëntensysteem, is dus de bewustwording van geheimhouding van groot belang. Hiertoe wordt een gedragscode ontwikkeld, uitgelegd en uitgereikt bij het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst.

Stageplaatsen, maatschappelijke stages en leerbedrijf.

Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk stageplaatsen ingevuld te hebben en ook plaats te maken voor maatschappelijke stages als onderdeel van hun schoolloopbaan.Voor jongeren onder 16 jaar moet rekening worden gehouden met de eisen van de ARBO Wet (lichamelijke belasting, werktijden, etc.). Door een erkenning als een erkend leerbedrijf via de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven kunnen (v)mbo-leerlingen bij ons een stageplaats uitvoeren.

Intake- en functioneringsgesprekken.

De vacatures bij de KKB Hoorn worden geïnventariseerd door de coördinator. De intakegesprekken vinden plaats door de coördinator, zo mogelijk samen met het bestuurslid vrijwilligers. Kandidaten die worden aangeleverd voor de uitvoering van taakstraffen en hen die in hechtenis zijn, maar een re-integratietraject (moeten) volgen, voeren wij een terughoudend beleid vanwege het ontbreken van permanent toezicht. Als een kandidaat geschikt is bevonden worden er afspraken gemaakt over het inwerken en de duur daarvan. Eenmaal per jaar vinden er functioneringsgesprekken plaats met de vrijwilligers, inclusief de leden van de Kerngroep. Vrijwilligers die een onoverbrugbaar geschil hebben met de coördinator kunnen zich wenden tot het bestuur, die het conflict onderzoekt. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in de vrijwilligerscontracten. Een vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor tenminste één dagdeel werk per week met een maximum van vijf dagdelen. Contractverlening en/of wijziging vindt plaats door het bestuur, waarbij de coördinator een adviserende rol heeft. Bij verschil van mening bij het bestuur, waar voor en tegen stemmen gelijk zijn, zal de stem van de coördinator de doorslag geven.

Klachtenregeling voor vrijwilligers en cliënten en vertrouwenspersoon

De KKB Hoorn hanteert een klachtenregeling voor haar vrijwilligers en ook voor cliënten en leveranciers, inclusief sponsoren. Er komt een klachten- en ideeënbus in de ruimte voor cliënten en in de ruimte van ons bedrijfspand. Klachten en ideeën kunnen ook persoonlijk of door middel van bijvoorbeeld e-mail aan het bestuur bekend worden gemaakt. Klachten die bij anderen dan het bestuur bekend worden, dienen per direct aan een bestuurslid gemeld te worden. Het bestuurslid vrijwilligersbeleid is tevens de vertrouwenspersoon voor de groep vrijwillige medewerkers van de KKB Hoorn. Het bestuur verplicht zich alle klachten te onderzoeken en de klager hiervan binnen zes weken na het bekend worden van de klacht over de resultaten hiervan schriftelijk te informeren. Een zelfde regeling geldt voor het indienen van ideeën en suggesties.

Rechten en plichten

We willen een transparante organisatie zijn, waarin iedereen die werkzaam is binnen de KKB Hoorn gerespecteerd wordt. De regels die zijn vastgelegd in processen en instructies en ook mondelinge afspraken, worden nagekomen. Indien hiervan toch bewust wordt afgeweken zal door de coördinator en in meer ernstige gevallen door een bestuursvertegenwoordiger, een corrigerend gesprek plaatsvinden, dat schriftelijk wordt vastgelegd.

Verzekeringen

De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilliger een verzekering afgesloten via de gemeente Hoorn.

Gedragscode

  1. Centraal staat een respectvolle omgang, zowel tussen vrijwilligers onderling als tussen vrijwilligers en cliënten.
  2. Bij de omgang met cliënten mag er vanzelfsprekend sprake zijn van normaal sociaal contact. Interne KKB Hoorn - aangelegenheden worden niet met cliënten besproken.
  3. De privacy van vrijwilligers en deelnemers aan de KKB Hoorn en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens, wordt te allen tijde gerespecteerd, tenzij door de persoon in kwestie is aangegeven hiervan te mogen afwijken.

Vrijwilliger worden?

Wij werken met vrijwilligers, hierbij de link naar overeenkomst met rechten en plichten van de samenwerking.
 
Vrijwilliger overeenkomst